Kinder Podcast Battle - Doe mee!
Tekst

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor de Kinderpodcast Battle. Een online wedstrijd die wordt georganiseerd door Cubiss, in samenwerking met Kinderpodcasts Nederland en Pabo De Kempel. Deze verklaring beschrijft hoe de Cubiss Next omgaat met persoonsgegevens, die worden verkregen voor het organiseren en uitvoeren van de podcastwedstrijd.

Cubiss is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. De hoofdorganisator van de Kinderpodcast Battle wil dat iedereen van wie persoonsgegevens door of in opdracht van haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. Cubiss verwerkt persoonsgegevens daarom conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Cubiss verwerkt en beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

• voor- en achternaam

• leeftijd

• woonplaats

• telefoonnummer

• e-mailadres

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om de deelnemers aan de wedstrijd goed te kunnen bedienen, verzamelen wij gegevens voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van een overeenkomst (wedstrijddeelname);

• het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;

• om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;

• om te informeren over de (vordering en het verloop van de) wedstrijd;

• het behandelen van geschillen;

• publiciteit en journalistieke uitingen over de Kinderpodcast Battle.

 

WETTELIJKE GRONDSLAG

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

• noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken en overeenkomsten na te komen;

• noodzakelijk voor het uitvoeren van het gerechtvaardigde belang van Cubiss om de persoonsgegevens voor publicitaire doeleinden te gebruiken;

• dat u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN

U heeft het recht uw persoonsgegevens:

• in te zien;

• te corrigeren als er feitelijke onjuistheden zijn;

• te laten verwijderen (recht op vergetelheid);

• de verwerking daarvan tijdelijk te blokkeren;

• te verplaatsen indien dit technisch mogelijk is.

 

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos en u kunt uw recht op toestemming ieder moment intrekken. Wij streven ernaar om verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. Het verzoek dient altijd vergezeld te worden met een wettelijke identiteitsbewijs ter identificatie. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

BEWAARTERMIJN

Cubiss bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. De persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na de bekendmaking van de winnaars van de Kinderpodcast Battle gewist, met uitzondering van journalistieke uitingen.

 

UITWISSELING MET DERDEN

• Cubiss deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening inzake deze podcastwedstrijd aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

• Externe partijen die gegevens verwerken doen dit in opdracht van Cubiss en met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

• Cubiss levert geen persoonsgegevens aan derden ter verwerking van doeleinden van derden;

• Cubiss maakt voor de dienstverlening aan haar klanten geen gebruik van persoonsgegevens die door andere partijen zijn aangeleverd.

 

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een beroep doen op uw wettelijke rechten? Mail naar: educatie@cubiss.nl